facebook
youtube
 1. Budowa i oznakowanie szlaków rowerowych w Krainie w Kratę
 2. Krzemienica - Swołowo - Nordic Skating and Walking na miodowo w kratkę
 3. Horse sledding, cross-country skiing i inne innowacyjne formy aktywności fizycznej, rekreacji i wypoczynku w Swołowie w stolicy Krainy w Kratę
 4. Remont i doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Głobinie
 1. Program Operacyjny Infrastruktura I Środowisko - "Gospodarka osadowa w oczyszczalni wraz modernizacją sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Słupsk
 2. "Rozbudowa sieci wodociągowej i sanitarnej na terenie Gminy Słupsk"
 3. Umocnienie tożsamości lokalnej oraz wzrost aktywności mieszkańców Lubuczewa  poprzez budowę świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą towarzysząca i doposażeniem
 4. Wzrost atrakcyjności obszaru SGR oraz popularyzacja wędkarstwa poprzez zagospodarowanie stawu oraz terenu wokół stawu w miejscowości Bierkowo - Gmina Słupsk
 5. Zabezpieczenie przed degradacją obszaru chronionego „Doliny Moszczeniczki”
 6. Wzrost atrakcyjności obszaru oraz zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców Jezierzyc poprzez budowę placu zabaw:
 7. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Płaszewko - Gmina Słupsk”
 8. Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Słupsk w ramach  Porgramu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
 9. Poprawa warunków i jakości życia mieszkańców poprzez budowę węzła integracyjnego w Swołowie - Stolicy Krainy w Kratę
 10. Wzrost i utrzymanie atrakcyjności Sołectwa Warblewo dzięki poprawie warunków środowiskowych poprzez oczyszczenie i zagospodarowanie miejscowego stawu:
 11. „Dziedzictwo i kultura małych ojczyzn w Powiecie Słupskim - remont zabytkowych obiektów sakralnych w gminach Kępice, Dębnica Kaszubska, Główczyce i Słupsk"
 12. Budowa świetlicy wiejskiej i sali gimnastycznej wraz z wyposażeniem we Włynkówku:
 13. Wzrost atrakcyjności obszaru jako miejsca zamieszkania poprzez budowę ścieżki rowerowej Włynkówko-Włynkowo:
 14. „Sz@nsa przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Słupsk”
 15. Projekt - "Festyn RYBY 2012” - "Innowacje w promocji i integracja społeczności lokalnej na obszarze SGR w kontekście działań Gminy Słupsk." -więcej...
 16. Zeppelinada - podróż sterowcem od skweru mieszkańca Jezierzyc przez ścieżkę edukacyjną z ciekawą historią w tle
 17. "ABC równości szans edukacyjnych i rozwoju dzieci klas I-III szkół podstawowych Gminy Słupsk”
 18. Rozwijanie rekreacji i turystyki w miejscowości Wrzeście poprzez utworzenie miejsca rekreacyjno-turystycznego w centrum wsi:
 19. Podniesienie aktywności mieszkańców oraz wzrost atrakcyjności miejsca zamieszkania poprzez przebudowę placu rekreacyjno - wypoczynkowego w Siemianicach
 20. Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Wielichowo - Bruskowo Wielkie stanowiącej przebieg szlaku rowerowego USBS (Ustka Słupsk Bytów Sominy) wraz z łącznikiem międzynarodowego szlaku rowerowego R-10
 21. Budowa ścieżki rowerowej w Bierkowie stanowiącej łącznik ze szlakiem rowerowym USB-S wraz z oznakowaniem tego szlaku na odcinku przebiegającym przez sołectwo Bierkowo
 22. Budowa wielofunkcyjnego ogólnodostępnego boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z infrastrukturą towarzysząca oraz placu zabaw w Bruskowie Wielkim
 23. Budowa wielofunkcyjnego ogólnodostępnego boiska o nawierzchni z poliuretanu wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bierkowie
 24. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z terenu powiatu słupskiego”
 25. Poprawa stanu infrastruktury społecznej oraz aktywizacji mieszkańców poprzez budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Kukowo
 26. Budowa ścieżki rowerowej na odcinku PGO Bierkowo - Słupsk stanowiącej łącznik Słupska ze szlakiem Ustka - Słupsk - Bytów - Sominy oraz z międzynarodowym szlakiem rowerowym R-10
 27. Rozwijanie rekreacji w miejscowości Swołowo poprzez utworzenie miejsca rekreacyjno - wypoczynkowego w centrum wsi:
 28. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 210 na odcinku od granicy miasta Słupsk do drogi nr 1019G w Głobinie
 29. Modernizacja i doposażenie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Głobinie - Gmina Słupsk
 30. Uzbrojenie SSSE Redzikowo-Wieszyno Etap I
 31. Uzbrojenie SSSE Redzikowo-Wieszyno Etap II
 32. Gmina Słupsk - nowa jakość, nowe możliwości
 33. "Działania studyjno-koncepcyjne dla przygotowania terenu inwestycyjnego w miejscowości Płaszewko"
 34. "Przygotowanie terenu inwestycyjnego w obrębie Pławszewko, Gmina Słupsk" - dokumentacja techniczna